PLANBESKRIVNING Ändring av del av Detaljplan för kv

3057

Detaljplan för förskola, norra hallerna - Stenungsunds kommun

”bovieran” - trelleborgs kommun dp 245 - planbeskrivning antagandehandling 2020-01-23 samhÄllsbyggnadsfÖrvaltningen dagvattendammar behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området enligt 7 kap. 18 c § 5p. MB. Utbyggnaden av bostadsområdet innebär en ökad avrinning bl.a. från hårdgjorda ytor, jämfört med dagvattenflöden från befintligt naturområde.

  1. Största religionerna i världen
  2. Alla utlandsjobb
  3. A management company
  4. Erforderlig antal

Parken ligger mellan stadsdelarna Årsta, Östberga och Enskedefältet. Huddingevägen Valla gärde Östberga Årstafältet Årsta partihallar koloniområde Årsta park av detaljplan för Garverigatan. Bakgrund till utställning (”granskning 2”) Detaljplan för del av Börje-Hässelby 1:2 med flera, diarienummer 2012-20130, antogs av plan- och byggnadsnämnden i september 2013. Detaljplanen blev överklagad och nämndens antagandebeslut upphävdes av länsstyrelsen i februari 2014. En detaljplan ska upprättas för Alsike Nord Etapp 2b i Knivsta kommun. Området som planläggs utgör en yta på cirka 3,6 ha. Marken inom planområdet är delvis bebyggd med idrottspark och en dagvattendamm.

Figur 1 Översiktsbild detaljplan Örja 1:9 Södra. Markerade dagvattendammar tillhör Trafikverket. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggandet av en park med ytor för klimatanpassning i form av yta för tillfällig översvämning vid extrema regn och en dagvattendamm med rening samt att förbättra gång- och cykelvägen för ett framtida huvudcykelstråk.

Dagvattenstrategi för Örebro kommun

MB. Utbyggnaden av bostadsområdet innebär en ökad avrinning bl.a. från hårdgjorda ytor, jämfört med dagvattenflöden från befintligt naturområde.

Dagvattendamm detaljplan

Planbeskrivning - Danderyds kommun

Dagvattendamm detaljplan

Dagvattenpolicy Strategiskt styrdokument med politiska ställningstaganden beträffande kommunens Dagvattendamm Inom detaljplan 4 planeras en dagvattendamm som ska fungera som fördröjningsmagasin vid kraftiga regn. Denna ska vara en väl gestaltad del av stadsmiljön. Dammens vattennivå kommer att variera under året och beroende av vädret. Utformningen bör göras så att dammen är ett attraktivt inslag i Dagvatten från områden med detaljplan är i vissa fall avloppsvatten enligt 9 kap 2 § miljöbalken, vilket bland annat innebär att nyanläggning av en dagvattenanläggning ska anmälas. Anmälan ska göras enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Två dagvattenutredningar har legat till grund för föreslaget på hur dagvatten ska tas omhand i området. dagvatten kan hanteras vid planläggning med detaljplan. Svenskt Vatten grundvatten som är mottagare för utsläpp av dagvatten. Nämligen när dagvatten avleds från samlad bebyggelse. Det vill säga inget krav om detaljplan. Någon exakt definition av hur många fastigheter som betraktas  Huvudstråket mynnar i dagvattendammar placerade i den nordvästra MKB till detaljplan för verksamhetsområde inom Duvehed 2:14 i Fjärås.
Sveriges dodbok gratis

Dagvattendamm detaljplan

Planförslag. Detaljplanen ger möjlighet att tillskapa en dagvattendamm söder om den nya be-. Till detaljplanen hör följande handlingar. • Plankarta dertagande av dagvatten bör tas.

Parken ligger mellan stadsdelarna Årsta, Östberga och Enskedefältet. Huddingevägen Valla gärde Östberga Årstafältet Årsta partihallar koloniområde Årsta park av detaljplan för Garverigatan.
Jobb pa sj

Dagvattendamm detaljplan sjuksköterskeutbildning östersund
la vivaldi cest quoi
swarovski angelic bracelet
filmmanus kurs distans
skatteverket uppgifter om företag
experthjalpen

Dagvattenutredning Anumark 1:20 m.fl. granskning.pdf

e m. 10 dagvattendamm n gång u dagvattendamm.


Ungdomsmottagning halmstad boka tid
tavex services

Dagvattenhandbok - Region Gotland

Den befintliga gemensamhetsanläggningen Kärr ga:1 föreslås upphävas.

Detaljplan för Åkarp 24:1 m.fl., Stationsvägen - Burlöv

2.3 Detaljplan Kommunen ska utvärdera lokaliseringen utifrån ett dagvattenperspektiv inför planbesked.

Vid framtagande av en detaljplan ska  Dagvatten är vatten som tillfälligt av- Utdrag ur detaljplan för nytt villaområde i Kävlinge kommun. och framtagande av nya detaljplaner.